postheadericon Katalog produktów grillowych

W?giel drzewny

W?giel drzewny

Najszlachetniejsze dost?pne paliwo do grilla. Produkowany z twardych drzew li?ciastych zapewni wspania?y aromat grillowanych potraw. Wytwarzany zgodnie z normami europejskimi, w pe?ni zadowoli oczekiwania najbardziej wymagaj?cych konsumentów.

Dost?pny w opakowaniach: 0.6kg, 2.5kg i 3kg.


Dane logistyczne

Brykiet w?gla drzewnego

Brykiet w?gla drzewnego

Dla amatorów d?ugiego grillowania, wyprodukowany z drewna drzew li?ciastych najwy?szej jako?ci z zastosowaniem wysokich temperatur.

Dost?pny w opakowaniach: 2.5kg.


Dane logistyczne

Rozpa?ka alkoholowa

Rozpa?ka alkoholowa

Wygodna w u?yciu rozpa?ka do grilla, kominków, ognisk oraz pieców. Neutralna, nie wp?ywa na smak i zapach potraw. Szybka w dzia?aniu i ekonomiczna. Specjalny reduktor zabezpiecza przed zap?onem produktu w butelce oraz umo?liwia ?atw? i wygodn? aplikacj?. Bezpieczna nakr?tka uniemo?liwi ma?ym r?czkom odkr?cenie opakowania. Po??czenie prostoty i funkcjonalno?ci.
Dost?pna w opakowaniach: 0.5l i 1l.


Dane logistyczne

Rozpa?ka parafinowa

Rozpa?ka parafinowa

Uniwersalny ?rodek do rozpalania grilli, kominków, ognisk oraz pieców. Skuteczna i bardzo ?atwa w obs?udze.

Dost?pna w opakowaniach: 0.5l i 1l.


Dane logistyczne

Rozpa?ka sta?a

Rozpa?ka sta?a

Naturalna rozpa?ka w formie tabliczki czekolady przeznaczona do u?ytku przy rozpalaniu grilla, kominków, ognisk i pieców. Lekka, zajmuje ma?o miejsca, mo?na j? ze sob? zabra? na biwak czy camping. Naci?cia u?atwiaj? od?amywanie i aplikacj? produktu. Bezwonna, nie wp?ywa na smak i zapach potraw.


Dane logistyczne

Pianka do czyszczenia grilli

Pianka do czyszczenia grilli

Doskona?y ?rodek usuwaj?cy ci??ko zmywalne zabrudzenia z rusztów, piekarników, opiekaczy, grilli, garnków oraz patelni. Nieodzowny element wyposa?enia ka?dego grillowicza. Doskona?a aplikacja, wygodne, por?czne opakowanie.

Pojemno?? 400ml.


Dane logistyczne

Grill jednorazowy

Grill jednorazowy

Gotowy do u?ytku produkt w formie tacki z siateczk? do pieczenia ?ywno?ci. Doskona?y do stosowania na wyjazdach. Wygodny i ?atwy w obs?udze.

Czas spalania ok. 60 minut.


Dane logistyczne

?wieca przeciw komarom

?wieca przeciw komarom

Niew?tpliwe wa?ny element ka?dego udanego przyj?cia na ?wie?ym powietrzu. Skutecznie odstrasza komary, jednocze?nie emituj?c przyjemny dla ludzi zapach. Przeznaczona do u?ytku na zewn?trz.

Czas spalania ok. 15 godzin.


Dane logistyczne

Paliwo w ?elu

Paliwo w ?elu

Innowacyjny produkt przeznaczony do u?ytku jako:
- rozpa?ka, ?elowa konsystencja nie sp?ywa, w zwi?zku z czym jego skuteczno?? jest dosy? wysoka, szczególnie kiedy drewno jest wilgotne,
- samoistne paliwo.
Specjalnie zaprojektowane opakowanie umo?liwia bezpo?rednie podpalenie, bez konieczno?ci wyjmowania. Czas spalania ok. 3 godziny. Doskona?e do u?ytku na biwakach i campingach. Bezwonne i bezbarwne.
Pojemno?? 200ml.


Dane logistyczne